Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Muziekhandel Plectrum
Bocholterkiezel 26
3960 Bree
info@muziekhandelplectrum.be
089/465912
Btwnr: BE0705705088
HRT83767

Artikel 1: Algemene bepalingen

,De e-commerce website”Muziekhandel Plectrum”, een eenmanszaak gelegen te Bocholterkiezel 26 3960 Bree, btwnr BE0705705088, hierna “MP”biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene voorwaarden(“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Muziekhandel Plectrum moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk,schrifelijk en uitdrukkelijk door Muziekhandel Plectrum aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds incl. BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-,reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeldDe opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materieel fouten bevat, of niet up to date is.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden muziekhandel Plectrum niet. MP is wat de juistheid en volledigheid van de informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materieele foutenzet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bvb maten, kleur, beschikbaarheid,leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen  met de verantwoordelijke van MP.
Het aanbod geldt steeds zolang  de voorraad strekt en kan te alle tijden worden aangepast of ingetrokken door MP. MP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor  het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringstermijnen zijn afhankelijk van onze voorraad en de voorraad van onze leveranciers. MP kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen buiten de wil of verantwoordelijkheid van MP.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie en Nederland. De levering gebeurt door eigenvervoer, post of andere aangepast aan de plaats van levering. Tenzij anders overeengekomenuitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare  beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan MP.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij( of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MP was geboden.

Artikel 5: Online aankopen

U kan een of meerdere producten zoeken en in de winkelwagen plaatsen.
Vanuit  de winkelwagen kunt u controleren of de producten die u wil bestellen correct zijn en bevestigen waardoor u naar de betaling wordt doorverwezen.
Na de bestelling wordt uw bestelling voorbereidt in onze winkel en /of verzonden. Het kan ook klaargelegd liggen in onze winkel om af te halen.
Dit is uw keuze die u tijdens het bestelproces maakt. U kan betalen via kredietkaart, bankkaart of via overschrijving op rekkeningnr BE39235005423019 of via PayPal.
MP is gerechtigd een  bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de eigendom van MP.
De klant verbind er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MP.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van  14 kalenderdagen zonder opgave van redenen die overeenkomst te herroepen.
De herroeoingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop  de klant of een door de klant aangeezen derde, die niet de vervoerders, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen ,moet de klant MP  via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling  betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hi zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MP. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De klant word verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en de gebruiksaanwijzingen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoud MP  zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen enschadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant da verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle terug gestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt  zijn.Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.
Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaald de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de  volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal MP alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, incl. de standaard leveringskosten,aan de klant terugbetalen binnen max. 14 kalenderdagen nadat MP  op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MP wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft ontvangen, of tot dat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door MP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor : 
– De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop MP geen invloed heeft en die zich  binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
– de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
-de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
– de levering van boeken, tijdschriften of magazines.

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geld vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op deze garantie , moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Muziekhandel Plectrum en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MP.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant MP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek  binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De commerciele en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen,gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken  te zijn ,behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van MP is bereikbaar op het nummer +32(0)89465912, via e-mail op info@muziekhandelplectrum.be of per post op het adres van MP.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MP beschikt, is de klant ingeval van niet of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning  een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande  behoud MP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.